โรงเรียนบ้านหมากแข้ง

การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้บริหารสถานศึกษา

ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา