ผู้บริหาร

นายเจริญชัย บรรเลงรมย์

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมากแข้ง

โทรศัพท์ 081-9750656

นางศิริกัญญา คำดวง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
โทรศัพท์ 089-9706834
นางอรุณศิริ จันทร์หล่น
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารงบประมาณ
โทรศัพท์ 081-9658963
นายวิชิต สำราญ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
โทรศัพท์ 087-9525808
ว่าที่ ร.ท.อนุวัฒน์ ทาสีดำ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ 080-7572567