ผู้บริหาร

นายเจริญชัย บรรเลงรมย์

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมากแข้ง

โทรศัพท์ 081-9750656

นางศิริกัญญา คำดวง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
โทรศัพท์ 089-9706834
นางอรุณศิริ จันทร์หล่น
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารงบประมาณ
โทรศัพท์ 081-9658963
นายวสันต์ ศรีโพธิ์วัง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
โทรศัพท์ 042-244294
นายณัฐพล หงษ์คง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ 042-244294