ข่าวประชาสัมพันธ์

Previous
Next

จดหมายข่าว เดือนกันยายน 2566

จดหมายข่าว เดือนสิงหาคม 2566

จดหมายข่าว เดือนกรกฎาคม 2566

จดหมายข่าว เดือนมิถุนายน 2566

จดหมายข่าว เดือนพฤษภาคม 2566

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบเข้าศึกษาต่อ

ชั้น ม.1 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ได้ลำดับที่ 1

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้น ป.6

ที่มีผลการสอบ O-NET ได้ 100 คะแนนเต็ม

Previous
Next

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้น ป.3

ที่มีผลการสอบ NT ได้ 100 คะแนนเต็ม

Previous
Next

จดหมายข่าว เดือนเมษายน 2566

จดหมายข่าว เดือนมีนาคม 2566

จดหมายข่าว เดือนกุมภาพันธ์ 2566

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70

จดหมายข่าว เดือนมกราคม 2566

จดหมายข่าว เดือนธันวาคม 2565

จดหมายข่าว เดือนพฤศจิกายน 2565

จดหมายข่าว เดือนตุลาคม 2565